O nás

vcela pijuca nektar na slnecnici

Vážené priateľky, vážení priatelia a priaznivci včelárenia,

dovoľte mi,  aby som Vám v roku 2022 poprial pevné zdravie,  veľa šťastia,  osobnej  spokojnosti a radosti pri práci zo včelami.

Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 179 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 20. Priemerný vek našich členov je 56,6 rokov.

Vlani bolo zazimovaných 2200 včelstiev. Je to nárast viac ako 230 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa  je 111 rodín.

  Našu ZO sa nám podarilo úspešne propagovať na niekoľkých regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota. Záujem o včely a prácu s nimi bol vysoký. Svedčí o tom návštevnosť nášho stánku na podujatiach. Propagácii našej práce napomohli i nami vytvorené propagačné materiály s včelárskou tematikou.

Propagácii napomáha i novovytvorená webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi..

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.   Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.

Na r. 2019-2021 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR. Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 64 členov a Včelařství 3 členovia. Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.Počet našich členov, ktorí sú absolventmi  SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok. Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní  včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí. Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie  a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Ing. Štubňa Ivan Predseda ZO SZV Brezno