Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZV Brezno

P O Z V Á N K A

ZO SZV v Brezne  Vás týmto pozýva na  výročnú členskú schôdzu ZO SZV, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2024 o 830  v OMEGA Reštaurácii Brezno s nasledovným programom

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2023
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2024
 7. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 8. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2023
 10. Oboznámenie členov s  NV10/2023 ako aj aktuálnymi informáciami v SZV
 11. Diskusia
 12. Správa mandátovej komisie
 13. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z ČS
 14. Prednáška Chov matiek – Ing. Mlynarčík-predseda združenia chovateľov matiek
 15. Záver