Postreky repky olejnej

Podľa informácií od Ing. Lukáča z družstva Ďumbier sa postreky repky ozimnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 19.30) v dňoch 20.5 a 21.5 2020 (streda a štvrtok) prípravkom   BISCAYA (VČ3).
Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva.
Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.

Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky

I tento kalendárny rok platí dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o nepoužívaní nebezpečných látok pre včely pri postrekoch repky olejnej, aplikáciou postrekov vo večerných hodinách  a včasnej informovanosti o termínoch postrekov.

V súčasnosti prebieha len hnojenie porastov repky aby sa podporil jej rast.

Termíny ochranných postrekov  budú v predtermíne zverejnené v mestskom rozhlase a na webových stránkach.

 

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

   1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek

Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé 3 roky absolvovať – poverenia im môžu byť vydané a školenie sa následne uskutoční.

Klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci prehliadok včelstiev na mor včelieho plodu v termíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Dokumenty o vykonaní prehliadky je potrebné odovzdať príslušnej RVPS, ktorá vydala poverenie.

Pri vykonávaní klinických prehliadok je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.). Hygienické potreby (rúška, rukavice) si zabezpečuje AÚVL samostatne.

   2. Usmernenie k premiestňovaniu včelstiev – kočovanie

Včelári po splnení podmienok na kočovanie (vyšetrenie meliva, klinické prehliadky, dodržiavanie eradikačného programu) môžu ísť kočovať.

Pri presune včelstiev je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.).

Označenie technických prostriedkov na presun včelstiev rieši cestný zákon a s ním súvisiaca legislatíva.

   3. Usmernenie v prípade uzavretia obcí a miest

Ak príde zo strany štátu k uzavretiu obcí a miest, budú stanovené opatrenia, ktoré bude treba pri starostlivosti o zvieratá dodržiavať. ŠVPS SR v súčasnosti nemá vedomosť aké opatrenia a v akom rozsahu by boli stanovené. Starostlivosť o zvieratá teda aj včely bude musieť byť zabezpečená aj pri krízovom stave samozrejme za dodržania vydaných opatrení. Zvieratám treba zabezpečovať ich nároky na kŕmenie, dostatok vody a ostatnú nevyhnutnú starostlivosť. Otázka preukazovania vlastníckeho resp. držiteľského vzťahu k zvieratám bude oznámený príslušným krízovým štábom.

Každý chovateľ hospodárskych zvierat je povinný sa riadiť rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR a ich pokynmi, ktoré sú nadriadené tomuto usmerneniu SZV.

Výzva na predkladanie žiadosti o preplatenie za obdobie od 1.1.2020 – 31.3.2020

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov realizovaných od 1.1.2020. do 31.3.2020 kde ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV sú povinní predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne do 20.4.2020 v zmysle Obežníka  SZV č. 2

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Nasledujúce obdobie odovzdania dokladov realizovaných od 1.4.2020 do 31.6.2020 musia byť odovzdané do 1.-5.7.2020.

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

  1. a) používali iba aktuálne prílohy
  2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
  3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
  4. d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020)
  5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)

f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám s tým ochotne

Ako postupovať pri registrácii chovu včiel

Registrácia chovateľa včiel

Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z.

pre našich členov :

MVDr.Pavliak František
Nábrežie dukelských hrdinov
Brezno
tel:048/6114696

Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe začatie alebo ukončenie chovu včelstva podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

Potvrdená príloha č.1 sa zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat,  kde je včelárovi pridelené číslo farmára a to poštou na Plemenárske služby Slovenskej republiky, Rosinská cesta 12,  010 08 Žilina

Po pridelení čísla farmára sú vygenerované prístupové údaje, a prístup k svojim údajom nájdete na https://www.cehz.sk/pages/login.jsp

Chovatelia včiel sa môžu informovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou na t.č. +421 415073744

List k registrácii chovu včiel.

Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)

Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)-vzor

Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Zoznam Základných organizácií nájdete tu: ZO SZV

Všetky tlačivá CEHZ týkajúce sa včelárov: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/, po zaklinutí Tlačivá CEHZ pre včely.

Celé znenie vyhlášky:

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1

Oznámenie o chove včelstiev

Príloha č.2

Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Príloha č.3

Hlásenie zmien

Príloha č.5

Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva

 

Výročná členská schôdza 7.3.2020

Dňa 7.3.2020 sa v priestoroch RZ Gastro na Mazorníku uskutočnila VČS ZO SZV Brezno. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 našich členov.  Po oficiálnej časti začala plodná diskusia ktorá pokračovala i po oficiálnom ukončení akcie. V rámci VČS odznela prednáška „Právne predpisy vo včelárení“ od JuDr. Františka Mravca v ktorej bolo poukázané na právne predpisy týkajúce sa každého včelára.

Všetky aktivity ZO za predchádzajúce obdobie boli zhrnuté v správe o činnosti :

Vážení prítomní,dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok v rámci ktorého možno  činnosť ZO zhodnotiť v niekoľkých oblastiach.

1.Členská základňa      Výbor ZO sa v roku 2019 sa zišiel celkovo 5 krát. Na zasadnutí výboru, pravidelne rozšíreného o úsekových dôverníkov a AUVL, sa riešili aktuálne otázky ZO, hlavne zdravotné prehliadky, distribúcia liečiv a ich aplikácia, upresňovanie centrálneho registra včelstiev, propagácia našej ZO v regióne.

Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 159 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 32. Je to jeden z najväčších prírastkov členskej základne v rámci Slovenska. Do ZO vstúpili jednak začínajúci včelári ako aj dlhoroční neorganizovaní včelári, ktorí pochopili výhody organizovanosti v ZO. Verím, že ich dôveru nesklameme. Priemerný vek našich členov je 55 rokov.

Vlani bolo zazimovaných 1970 včelstiev. Je to nárast viac ako 170 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa  je 111 rodín.

 

  ROK 2018 ROK 2019
Počet včelárov ZO127 159
Počet včelstiev ZO1796 1970
Priemerný vek včelárov ZO5955
Priemerný počet včelstiev14,1412,4
Počet včelárov nad 50 rodín 55

 2.Propagačná činnosť Našu ZO sa nám podarilo úspešne propagovať na niekoľkých regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota. Záujem o včely a prácu s nimi bol vysoký. Svedčí o tom návštevnosť nášho stánku na podujatiach. Propagácii našej práce napomohli i nami vytvorené propagačné materiály s včelárskou tematikou.Nakoľko sme nezisková organizácia a nedisponujeme s vysokým rozpočtom, v mnohých aktivitách nám pomohli sponzori z radov podnikateľov i obecných úradov za čo im srdečne ďakujeme.V budúcnosti sa naše aktivity, okrem už uvedených, rozšíria v máji o výstavu včelárstva v spolupráci s Mestským múzeom Brezno a stálou expozíciou v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.V budúcnosti plánujeme vytvorenie Náučného chodníka s včelárskou tematikou.

Propagácii napomáha i novovytvorená webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi. Musíme si všetci uvedomiť, že len zvýšenou propagáciou našej činnosti a popularizáciou včelárstva začína chápať i nevčelárska časť spoločnosti význam našej práce pre všetkých a nielen pre samotného včelára. Veď sa vraví, že včelár získa len 10% hodnoty produkcie a 90% získa celá spoločnosť vďaka opeľovacej činnosti našich včiel. Výsledky propagácie sa odrážajú i v tom, že si naši zákazníci prídu kúpiť včelie produkty k nám a odmietajú „medové sirupy“ z hypermarketov.

3.Čerpanie dodácií

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.   Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.

V r. 2018/2019  dostala naše organizácia suma  13317,76 eur. Boli dotácie za  prednášky/semináre, liečivá,  prehliadky včelstiev, technické pomôcky, nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, nákup včelích matiek. Vyplácanie pomoci konečným príjemcom je realizované bezhotovostne na účty jednotlivých včelárov.

V žiadosti o poskytnutie pomoci 2019/2020 bola požadovaná dotácia na prednášky, na prehliadky včelstiev, na nákup technických pomôcok, na nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, na nákup liečiv a prehliadky včelstiev. Túto dotáciu je možné čerpať od 1.9.2019

4.Zdravotná situácia    Na r. 2019-2020 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR.

Vďaka  dôslednejšej kontrole na mor včelieho plodu vykonávanú AUVL bolo na území našej ZO zistených niekoľko ohnísk moru. Na základe tejto skutočnosti boli veterinárnou správou definované ochranné pásma – katastrálne územia obcí, Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová. S pozitívnymi včelstvami bolo naložené v súlade s nariadením RVPS.

Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom k vzniknutej situácii a skvalitneniu práce asistentov bolo v roku 2020 prihlásených ďalších 6 našich členov na skúšky pre asistentov UVL v Liptovskom Hrádku.

ZO SZV Brezno si v súlade s ekonomikou nákupu zabezpečuje potrebné liečivá od niekoľkých dodávateľov v závislosti od ponúknutej ceny liečiva. Medzi najväčších dodávateľov patrí Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Bares Nitra a Mgr. Černáková Asia. V r. 2019 sme odobrali liečivá v hodnote 1932,67 eur, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia z PPA vo výške 0,7 euro na jedno včelstvo .

5.Výchovno vzdelávacia činnosť Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 52 členov a Včelařství 5 členovia. Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.Počet našich členov, ktorí sú absolventmi  SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok.Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní  včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí. Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie  a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Záverom mi dovoľte v mene výboru ZO Brezno poďakovať sa za pomoc a dobrú spoluprácu MVDr. Pavliakovi z regionálnej veterinárnej správy v Brezne, asistentom úradných veterinárnych lekárov, dôverníkom, členom revíznej komisie, ako aj všetkým našim členom ktorí sa aktívne zapojili do našej činnosti. Verím že v nastúpenej ceste budeme úspešne pokračovať a naše aktivity rozšíria povedomie spoločnosti o prospešnosti včiel nielen pre nás ale pre celú spoločnosť.Všetkým našim členom prajem úspešný rok 2020. Predovšetkým zdravé a silné včelstvá ktoré okrem ekonomického efektu dokážu z nás včelárov odbúrať každodenný stres a pracovné vypätie.

Ing. Štubňa Ivan Predseda ZO SZV Brezno

Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

A) Vymedzuje:
Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová

B) Zakazuje:
1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme.
2. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení z a do ohniska a ochranného pásma.
3. Použiť med a včelí vosk na včelárske účely.

C) Nariaďuje:
1. Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca moru včelieho plodu Paenibacillus larvae vysírením a následným spálením všetkého spáliteľného materiálu (úle, plásty, pomôcky, ktoré prišli do styku s nakazenými včelstvami) za prítomnosti úradného veterinárneho lekára.

2. Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo -včelárske pomôcky, zariadenia z nehorľavých materiálov najskôr mechanicky očistit‘ a následne opáliť plameňom. Po preoraní pôdy vykonať dezinfekciu 10-20% roztokom haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l /m2 . Stabilné včelíny mechanicky
očistiť a potom dezinfikovať 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pripadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka