Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno

Včelárstvo, resp. cielený chov včelstiev je bezmála taký starý ako ľudstvo samo. Jedná sa pritom nielen o hospodársku, ale aj významnú spoločenskú činnosť. Výstava „V úli“ mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom, až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými faktormi. Návštevník výstavy dostane možnosť oboznámiť sa s historickým vývojom chovu včiel v období starovekého Egypta, Grécka, či stredovekej Európy.   Rovnako nahliadne do sveta horehronských včelárov, ich úpornej snahy venovať sa svojej záľube  aj napriek nepriazni prírodných podmienok Horného Pohronia, či turbulentných dejinných udalostí 20. storočia. Výstavu „V úli“ doplní samostatná časť venovaná vyše storočnej činnosti ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno. V znamení včiel sa budú niesť aj sprievodné aktivity Horehronského múzea. Malá včelárska maturita bude určená všetkým vekovým kategóriám návštevníkov, tí najmenší sa určite dobre zabavia pri skladaní včelieho puzzle, alebo vymaľovávaní obrázkov zo života včiel. Výstavu V úli a jej sprievodné podujatia realizuje Horehronské múzeum v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Brezno.

Termín činnosť
18.7 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Značkovanie trúdov, práca s dymákom

1.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba rámikov a zatavovanie medzistienok

15.8 Včelárska nedeľa,

predaj včelárskych výrobkov

29.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba ozdobných predmetov z včelieho vosku

12.9 Odborná prednáška z oblasti včelárstva pre včelárov i širokú verejnosť

Distribúcia liečiv pre včely na rok 2021

Na základe objednávok od členov ZO SZV Brezno boli zakúpené liečivá na rok 2021.

Ekopol na jarné preliečenie bol prevzatý jednotlivými dôverníkmi a bol distribuovaný našim členom.

Ostatné liečivá budú dodané v termínoch potrebných na ich aplikáciu. Najneskôr do 1.8.2021.

Avartin sa prestal vyrábať vo firme BARES Nitra. Jeho výrobu by mala po schválení zabezpečovať spoločnosť MEDE. Podľa predbežných informácií by výroba mala začať v priebehu dvoch mesiacov.

Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD

Správa so vzdelávacej aktivity konanej dňa 7.3.2021 on-line
Téma:                         1 Choroby včiel
Lektor:                        Doc. MVDr. Juraj Toporčák  PhD.
Miesto konania:         on-line  TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c3d8ed3f8c046508e5d48ad1fd62af7%40thread.tacv2/1604862607527?context=%7b%22Tid%22%3a%22531de5c3-5799-4ce0-b142-cee64c87a99f%22%2c%22Oid%22%3a%229ba0e5f1-7a9b-4dee-b4a1-5cabe548dc78%22%7d
Čas:                            10.00-12.30
Cieľová skupina :        členovia ZO SZV Brezno
Počet prítomných :     51

Program prednášky :

    1. 00 – 12.00 prednáška s prezentáciou
    2. Diskusia k prednáške a k aktuálnym problémom včelárstva
    3. Záver

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bola prednáška realizovaná formou online. Nakoľko máme skúsenosti s danou formou i pri zasadnutiach výboru ZO, zvolili sme platformu TEAMS umožňujúcu realizáciu vzdelávacej aktivity.

Prednáška bola okrem prezentácie doplnená množstvom poznatkov z praxe súvisiacich s prednášanou témou. Prednášajúci aktívne pracoval s poslucháčmi využívajúc i ich doterajšie vedomosti a skúsenosti z danej problematiky i situácií ohľadom vlastnej včelárskej praxe. Odpovedal na vznesené otázky a vyzýval prítomných k vyjadreniu vlastných názorov a skúseností súvisiacich s danou problematikou.

Verím, že uvedené poznatky z prednášky využijú naši členovia pri práci na vlastných včelniciach.

Ing. Ivan Štubňa

predseda ZO SZV Brezno

Výročná členská schôdza 7.3.2021

Správa o činnosti ZO SZV Brezno za rok 2020

Vážení prítomní,
dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok. Bol výnimočný v dôsledku rozšírenia sa COVID19 a s tým spojenými obmedzeniami s osobných kontaktoch ako i s nezvyklým priebehom včelárskej sezóny.
Preto aj jednanie našej VČS je ojedinelé a schádzame sa len on-line. Činnosť ZO možno zhodnotiť v niekoľkých oblastiach.

1.Členská základňa

Výbor ZO sa v roku 2020 sa zišiel celkovo 6 krát, z toho 3 krát online. Na zasadnutí výboru, pravidelne rozšíreného o úsekových dôverníkov a AUVL, sa riešili aktuálne otázky ZO, hlavne zdravotné prehliadky, distribúcia liečiv a ich aplikácia, upresňovanie centrálneho registra včelstiev, propagácia našej ZO v regióne.
Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 179 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 20. Je to jeden z najväčších prírastkov členskej základne v rámci Slovenska. Do ZO vstúpili jednak začínajúci včelári ako aj dlhoroční neorganizovaní včelári, ktorí pochopili výhody organizovanosti v ZO. Verím, že ich dôveru nesklameme. Priemerný vek našich členov je 56,6 rokov. Celoslovenský priemer je 57,7 roka.
Vlani bolo zazimovaných 2200 včelstiev. Je to nárast viac ako 230 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Celoslovenský priemer je 17,7 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa v našej ZO je 111 rodín.

  ROK 2018 ROK 2019  ROK 2020
Počet včelárov ZO 127 159 179
Počet včelstiev ZO 1796 1970 2200
Priemerný vek včelárov ZO 59 57 56,6
Priemerný počet včelstiev 14,14 12,4 12,4
Počet včelárov nad 50 rodín 5 5 4

 2.Propagačná činnosť
V minulosti sme našu ZO úspešne propagovali na regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota.
Plánované akcie na rok 2021 neumožnila uskutočniť súčasná epidemiologická situácia s COVID19.
V budúcnosti chceme naše aktivity, okrem už uvedených, rozšíriť o výstavu včelárstva v spolupráci s Mestským múzeom Brezno a stálou expozíciou v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.
Medzi ďalšie plány patrí vytvorenie Náučného chodníka s včelárskou tematikou.
Propagácii napomáha i  webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi, čo výsledkom je i aktuálne prebiehajúce on-line rokovanie VČS.
Prednášková činnosť realizovaná členmi ZO prebieha len v rovine on-line.
Veľmi oceňujem i publikáciu článkov našich členov v slovenských včelárskych časopisoch.
Musíme si všetci uvedomiť, že len zvýšenou propagáciou našej činnosti a popularizáciou včelárstva začína chápať i nevčelárska časť spoločnosti význam našej práce pre všetkých a nielen pre samotného včelára. Veď sa vraví, že včelár získa len 10% hodnoty produkcie a 90% získa celá spoločnosť vďaka opeľovacej činnosti našich včiel.
Výsledky propagácie sa odrážajú i v tom, že si naši zákazníci prídu kúpiť včelie produkty k nám a odmietajú „medové sirupy“ z hypermarketov.

3.Čerpanie dotácií

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.
Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.
V r. 2019/2020 dostala naša organizácia sumu 18706,08 eur. Boli dotácie za opeľovaciu činnosť, prednášky/semináre, liečivá, prehliadky včelstiev, technické pomôcky, nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, nákup včelích matiek. Vyplácanie pomoci konečným príjemcom bolo realizované bezhotovostne na účty jednotlivých včelárov.
Podmienky pomoci sú zakomponované v Metodickom postupe, ktorý je na internetovej stránke www.vcelari.sk.
Žiadosť o poskytnutie pomoci na tento rok 2020/2021 bola úspešne podaná. Túto dotáciu je možné čerpať od 1.8.2020 do 30.6.2021.
Nakoľko viacerí z nás požiadali o možnosť čerpania dotácie a zatiaľ uvedenú pomoc nevyúčtovali upozorňujem že:
Doklady realizované od 1.1.2021 do 31.3.2021 musia byť odovzdané do 20.4.2021.
Doklady realizované od 1.4.2021 do 31.6.2021 musia byť odovzdané do 1.7.2021.

4.Zdravotná situácia

Na r. 2019-2021 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR.
Vďaka dôslednejšej kontrole na mor včelieho plodu vykonávanú AUVL bolo na území našej ZO zistených niekoľko ohnísk moru. Na základe tejto skutočnosti boli veterinárnou správou definované ochranné pásma – katastrálne územia obcí, Čierny Balog, Horná Lehota, Beňuš, Rohozná. S pozitívnymi včelstvami bolo naložené v súlade s nariadením RVPS.
Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom k vzniknutej situácii a skvalitneniu práce asistentov bolo v roku 2020 prihlásených ďalších 6 našich členov na skúšky pre asistentov UVL v Liptovskom Hrádku ktoré úspešne ukončili.
Tak ako po iné roky sme sa zapojili do celoslovenského monitoringu úhynu včelstiev.
Viacerí naši členovia si každoročne dávajú vyšetriť zimné mŕtvolky včiel a meliva na mor včelieho plodu. Aj tohoročné vzorky vyšli negatívne.

ZO SZV Brezno si v súlade s ekonomikou nákupu zabezpečuje potrebné liečivá od niekoľkých dodávateľov v závislosti od ponúknutej ceny liečiva. Medzi najväčších dodávateľov patrí Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Bares Nitra, MEDE a Mgr. Černáková Asia. V r. 2020 sme odobrali liečivá v hodnote 2073,35 eur, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia z PPA vo výške 1 euro na včelstvo. Rozdiel sumy bol zohľadnený pri ročnom zúčtovaní jednotlivých členov.
Naši členovia so svojimi včelstvami kočujú len v malom rozsahu. Je to ovplyvnené ochrannými pásmami moru včelieho plodu, rizikom prenosu chorôb včiel, vekom členov, ale aj tým, že nedisponujú vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na presun po verejných komunikáciách.

5.Výchovno vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. V minulom roku bola táto činnosť realizovaná z dôvodov situácie spôsobenej COVID 19 on-line.
Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 64 členov a Včelařství 4 členovia.
Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.
Počet našich členov, ktorí sú absolventmi SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok.
Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí.
Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Záverom mi dovoľte v mene výboru ZO Brezno poďakovať sa za pomoc a dobrú spoluprácu MVDr. Pavliakovi z regionálnej veterinárnej správy v Brezne, asistentom úradných veterinárnych lekárov, dôverníkom, členom revíznej komisie, ako aj všetkým našim členom ktorí sa aktívne zapojili do našej činnosti.
Verím že v nastúpenej ceste budeme úspešne pokračovať a naše aktivity rozšíria povedomie spoločnosti o prospešnosti včiel nielen pre nás ale pre celú spoločnosť.
Všetkým našim členom prajem úspešný rok 2021. Predovšetkým zdravé a silné včelstvá ktoré okrem ekonomického efektu dokážu z nás včelárov odbúrať každodenný stres a pracovné vypätie.

V Brezne 7.3.2021
Ing. Štubňa Ivan
Predseda ZO SZV Brezno

 

Postreky repky olejnej

Podľa informácií od Ing. Lukáča z družstva Ďumbier sa postreky repky ozimnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 19.30) v dňoch 20.5 a 21.5 2020 (streda a štvrtok) prípravkom   BISCAYA (VČ3).
Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva.
Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.

Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky

I tento kalendárny rok platí dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o nepoužívaní nebezpečných látok pre včely pri postrekoch repky olejnej, aplikáciou postrekov vo večerných hodinách  a včasnej informovanosti o termínoch postrekov.

V súčasnosti prebieha len hnojenie porastov repky aby sa podporil jej rast.

Termíny ochranných postrekov  budú v predtermíne zverejnené v mestskom rozhlase a na webových stránkach.

 

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

   1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek

Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé 3 roky absolvovať – poverenia im môžu byť vydané a školenie sa následne uskutoční.

Klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci prehliadok včelstiev na mor včelieho plodu v termíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Dokumenty o vykonaní prehliadky je potrebné odovzdať príslušnej RVPS, ktorá vydala poverenie.

Pri vykonávaní klinických prehliadok je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.). Hygienické potreby (rúška, rukavice) si zabezpečuje AÚVL samostatne.

   2. Usmernenie k premiestňovaniu včelstiev – kočovanie

Včelári po splnení podmienok na kočovanie (vyšetrenie meliva, klinické prehliadky, dodržiavanie eradikačného programu) môžu ísť kočovať.

Pri presune včelstiev je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.).

Označenie technických prostriedkov na presun včelstiev rieši cestný zákon a s ním súvisiaca legislatíva.

   3. Usmernenie v prípade uzavretia obcí a miest

Ak príde zo strany štátu k uzavretiu obcí a miest, budú stanovené opatrenia, ktoré bude treba pri starostlivosti o zvieratá dodržiavať. ŠVPS SR v súčasnosti nemá vedomosť aké opatrenia a v akom rozsahu by boli stanovené. Starostlivosť o zvieratá teda aj včely bude musieť byť zabezpečená aj pri krízovom stave samozrejme za dodržania vydaných opatrení. Zvieratám treba zabezpečovať ich nároky na kŕmenie, dostatok vody a ostatnú nevyhnutnú starostlivosť. Otázka preukazovania vlastníckeho resp. držiteľského vzťahu k zvieratám bude oznámený príslušným krízovým štábom.

Každý chovateľ hospodárskych zvierat je povinný sa riadiť rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR a ich pokynmi, ktoré sú nadriadené tomuto usmerneniu SZV.