Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

A) Vymedzuje:
Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová

B) Zakazuje:
1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme.
2. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení z a do ohniska a ochranného pásma.
3. Použiť med a včelí vosk na včelárske účely.

C) Nariaďuje:
1. Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca moru včelieho plodu Paenibacillus larvae vysírením a následným spálením všetkého spáliteľného materiálu (úle, plásty, pomôcky, ktoré prišli do styku s nakazenými včelstvami) za prítomnosti úradného veterinárneho lekára.

2. Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo -včelárske pomôcky, zariadenia z nehorľavých materiálov najskôr mechanicky očistit‘ a následne opáliť plameňom. Po preoraní pôdy vykonať dezinfekciu 10-20% roztokom haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l /m2 . Stabilné včelíny mechanicky
očistiť a potom dezinfikovať 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pripadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka

Vijačka voštinová

Jeseň a zima je obdobím v ktorom musíme riešiť otázku ako uložiť prebytočné plásty.

Spôsobov uskladnenia je viacero a je na včelárovi aby si zvolil jemu navhodnejší.

Ak to nezvládne, môže skončiť ako jeden „včelár“ v blízkom okolí.

Paenibacillus larvae na území ZO SZV Brezno

Áno. Je tu. Praktickí včelári ho poznajú pod prozaickým názvom „mor včelieho plodu“.

Vďaka dôkladnej práce asistentov veterinárneho lekára ako aj zodpovednej súčinnosti našich členov sme tohto nezvaného hosťa našli aj pri našich včelách. Jeho relatívne častý výskyt je spôsobený nedostatočnou prácou asistentov i samotných včelárov pri prevencii včelích chorôb v minulom období.

Mor vypukne hlavne pri slabších včelstvách a nedostatočnej hygiene. Včely sa snažia nakazené larvy odstrániť  a tým  spóry moru rozširujú na sebe do okolia. Zalietavanie včiel z pozitívneho úľa  do ostatných úľov je okolo 30%. Ak sú ostatné úle slabšie, možnosť ich nákazy morom je o to väčšia.  Akčný rádius včely je okolo dvoch kilometrov. Možnosti prenosu nákazy z ohniska moru do širokého okolia sú viac ako pravdepodobné.

Mor včelieho plodu je infekčné ochorenie plodu vyvolané baktériou – Paenibacillus larvae, ktoré podlieha povinnému hláseniu O.I.E. a podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti patrí k chorobám, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Nákaza má chronický priebeh. Prvé klinické príznaky, okrem medzerovitosti, sa vo včelstvách môžu prejaviť za niekoľko mesiacov až 1 rok po infekcii. Klinické príznaky sa prejavia až u zaviečkovaného plodu. Plást býva nepravidelne zakladaný (medzerovitý plod), viečka postihnutých buniek sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené. Napadnuté larvy menia farbu z perleťovo bielej na šedo-žltú až tmavohnedú a rozpadajú sa na lepkavú, hlienovitú hmotu, ktorá sa dá z bunky vytiahnuť ako vlákno dlhé niekoľko centimetrov. Pri vyťahovaní uhynutej larvy sa tvoria nitky. Konečným štádiom rozkladu larvy je príškvar, ktorý pevne lipne na spodnej stene bunky.

Mor sa eliminuje spálením pozitívnych včelstiev.

V súčasnosti evidujeme 9 ohnísk nákazy.

 

Včelárska sobota

Dňa  10. augusta 2019 sa po niekoľkých desaťročiach uskutočnila prvá včelárska sobota ZO SZV Brezno. Miestom podujatia sa stal Dom ovocinárov na Čiernom Balogu.

Zúčastnilo sa ho viac ako 60 našich členov.

Po úvodnom slove ktoré predniesol predseda ZO SZV Ing. Štubňa boli členovia informovaní od nášho veterinárneho lekára  MVDr. Pavliaka o vzniknutej situácii ohľadom výskytu moru na území našej ZO.

Potom nasledovala prednáška „Včelie produkty“ od Dr. Čermákovej.

Živá diskusia z včelárskou problematikou sa rozvinula hlavne počas obedňajšej prestávky.

Úspešná akcia bola ukončená v popoludňajších hodinách.

 

Dni mesta Brezna

Dňa  1. júna 2019 sa po dlhom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna prvá prezentácia ZO SZV Brezno.

Vďaka sponzorským príspevkom od obecných úradov i súkromných podnikateľov sme v poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom mohli vidieť záujemci reálny život v úli.

Akciu sprevádzala ochutnávka medov, peľu a perníkov s včelárskou tematikou, rozdávanie propagačných materiálov.

Úspešná akcia bola ukončená v podvečerných hodinách.

Týmto by som chcel poďakovať našim členom, ktorí sa aktívne zapojili do úspešnej akcie v oblasti propagácie a prezentácie práce našej ZO SZV.

 

Vznik základnej organizácie SZV Brezno

Naša organizácia vznikla  28. 4. 1919 . V súčasnej dobe má 127 členov a spravuje 1796 včelstiev.  V priemerne obhospodaruje každý člen základnej organizácie  14 včelstiev.  Priemerný vek našich včelárov je 59 rokov.  Väčšinou sa jedná o hobby včelárov s nižším počtom včelstiev.  Len 5 z nich obhospodaruje viac ako 50 včelstiev.