Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno

Včelárstvo, resp. cielený chov včelstiev je bezmála taký starý ako ľudstvo samo. Jedná sa pritom nielen o hospodársku, ale aj významnú spoločenskú činnosť. Výstava „V úli“ mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom, až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými faktormi. Návštevník výstavy dostane možnosť oboznámiť sa s historickým vývojom chovu včiel v období starovekého Egypta, Grécka, či stredovekej Európy.   Rovnako nahliadne do sveta horehronských včelárov, ich úpornej snahy venovať sa svojej záľube  aj napriek nepriazni prírodných podmienok Horného Pohronia, či turbulentných dejinných udalostí 20. storočia. Výstavu „V úli“ doplní samostatná časť venovaná vyše storočnej činnosti ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno. V znamení včiel sa budú niesť aj sprievodné aktivity Horehronského múzea. Malá včelárska maturita bude určená všetkým vekovým kategóriám návštevníkov, tí najmenší sa určite dobre zabavia pri skladaní včelieho puzzle, alebo vymaľovávaní obrázkov zo života včiel. Výstavu V úli a jej sprievodné podujatia realizuje Horehronské múzeum v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Brezno.

Termín činnosť
18.7 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Značkovanie trúdov, práca s dymákom

1.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba rámikov a zatavovanie medzistienok

15.8 Včelárska nedeľa,

predaj včelárskych výrobkov

29.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba ozdobných predmetov z včelieho vosku

12.9 Odborná prednáška z oblasti včelárstva pre včelárov i širokú verejnosť

Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD

Správa so vzdelávacej aktivity konanej dňa 7.3.2021 on-line
Téma:                         1 Choroby včiel
Lektor:                        Doc. MVDr. Juraj Toporčák  PhD.
Miesto konania:         on-line  TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c3d8ed3f8c046508e5d48ad1fd62af7%40thread.tacv2/1604862607527?context=%7b%22Tid%22%3a%22531de5c3-5799-4ce0-b142-cee64c87a99f%22%2c%22Oid%22%3a%229ba0e5f1-7a9b-4dee-b4a1-5cabe548dc78%22%7d
Čas:                            10.00-12.30
Cieľová skupina :        členovia ZO SZV Brezno
Počet prítomných :     51

Program prednášky :

    1. 00 – 12.00 prednáška s prezentáciou
    2. Diskusia k prednáške a k aktuálnym problémom včelárstva
    3. Záver

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bola prednáška realizovaná formou online. Nakoľko máme skúsenosti s danou formou i pri zasadnutiach výboru ZO, zvolili sme platformu TEAMS umožňujúcu realizáciu vzdelávacej aktivity.

Prednáška bola okrem prezentácie doplnená množstvom poznatkov z praxe súvisiacich s prednášanou témou. Prednášajúci aktívne pracoval s poslucháčmi využívajúc i ich doterajšie vedomosti a skúsenosti z danej problematiky i situácií ohľadom vlastnej včelárskej praxe. Odpovedal na vznesené otázky a vyzýval prítomných k vyjadreniu vlastných názorov a skúseností súvisiacich s danou problematikou.

Verím, že uvedené poznatky z prednášky využijú naši členovia pri práci na vlastných včelniciach.

Ing. Ivan Štubňa

predseda ZO SZV Brezno

Výročná členská schôdza 7.3.2021

Správa o činnosti ZO SZV Brezno za rok 2020

Vážení prítomní,
dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok. Bol výnimočný v dôsledku rozšírenia sa COVID19 a s tým spojenými obmedzeniami s osobných kontaktoch ako i s nezvyklým priebehom včelárskej sezóny.
Preto aj jednanie našej VČS je ojedinelé a schádzame sa len on-line. Činnosť ZO možno zhodnotiť v niekoľkých oblastiach.

1.Členská základňa

Výbor ZO sa v roku 2020 sa zišiel celkovo 6 krát, z toho 3 krát online. Na zasadnutí výboru, pravidelne rozšíreného o úsekových dôverníkov a AUVL, sa riešili aktuálne otázky ZO, hlavne zdravotné prehliadky, distribúcia liečiv a ich aplikácia, upresňovanie centrálneho registra včelstiev, propagácia našej ZO v regióne.
Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 179 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 20. Je to jeden z najväčších prírastkov členskej základne v rámci Slovenska. Do ZO vstúpili jednak začínajúci včelári ako aj dlhoroční neorganizovaní včelári, ktorí pochopili výhody organizovanosti v ZO. Verím, že ich dôveru nesklameme. Priemerný vek našich členov je 56,6 rokov. Celoslovenský priemer je 57,7 roka.
Vlani bolo zazimovaných 2200 včelstiev. Je to nárast viac ako 230 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Celoslovenský priemer je 17,7 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa v našej ZO je 111 rodín.

  ROK 2018 ROK 2019  ROK 2020
Počet včelárov ZO 127 159 179
Počet včelstiev ZO 1796 1970 2200
Priemerný vek včelárov ZO 59 57 56,6
Priemerný počet včelstiev 14,14 12,4 12,4
Počet včelárov nad 50 rodín 5 5 4

 2.Propagačná činnosť
V minulosti sme našu ZO úspešne propagovali na regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota.
Plánované akcie na rok 2021 neumožnila uskutočniť súčasná epidemiologická situácia s COVID19.
V budúcnosti chceme naše aktivity, okrem už uvedených, rozšíriť o výstavu včelárstva v spolupráci s Mestským múzeom Brezno a stálou expozíciou v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.
Medzi ďalšie plány patrí vytvorenie Náučného chodníka s včelárskou tematikou.
Propagácii napomáha i  webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi, čo výsledkom je i aktuálne prebiehajúce on-line rokovanie VČS.
Prednášková činnosť realizovaná členmi ZO prebieha len v rovine on-line.
Veľmi oceňujem i publikáciu článkov našich členov v slovenských včelárskych časopisoch.
Musíme si všetci uvedomiť, že len zvýšenou propagáciou našej činnosti a popularizáciou včelárstva začína chápať i nevčelárska časť spoločnosti význam našej práce pre všetkých a nielen pre samotného včelára. Veď sa vraví, že včelár získa len 10% hodnoty produkcie a 90% získa celá spoločnosť vďaka opeľovacej činnosti našich včiel.
Výsledky propagácie sa odrážajú i v tom, že si naši zákazníci prídu kúpiť včelie produkty k nám a odmietajú „medové sirupy“ z hypermarketov.

3.Čerpanie dotácií

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.
Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.
V r. 2019/2020 dostala naša organizácia sumu 18706,08 eur. Boli dotácie za opeľovaciu činnosť, prednášky/semináre, liečivá, prehliadky včelstiev, technické pomôcky, nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, nákup včelích matiek. Vyplácanie pomoci konečným príjemcom bolo realizované bezhotovostne na účty jednotlivých včelárov.
Podmienky pomoci sú zakomponované v Metodickom postupe, ktorý je na internetovej stránke www.vcelari.sk.
Žiadosť o poskytnutie pomoci na tento rok 2020/2021 bola úspešne podaná. Túto dotáciu je možné čerpať od 1.8.2020 do 30.6.2021.
Nakoľko viacerí z nás požiadali o možnosť čerpania dotácie a zatiaľ uvedenú pomoc nevyúčtovali upozorňujem že:
Doklady realizované od 1.1.2021 do 31.3.2021 musia byť odovzdané do 20.4.2021.
Doklady realizované od 1.4.2021 do 31.6.2021 musia byť odovzdané do 1.7.2021.

4.Zdravotná situácia

Na r. 2019-2021 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR.
Vďaka dôslednejšej kontrole na mor včelieho plodu vykonávanú AUVL bolo na území našej ZO zistených niekoľko ohnísk moru. Na základe tejto skutočnosti boli veterinárnou správou definované ochranné pásma – katastrálne územia obcí, Čierny Balog, Horná Lehota, Beňuš, Rohozná. S pozitívnymi včelstvami bolo naložené v súlade s nariadením RVPS.
Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom k vzniknutej situácii a skvalitneniu práce asistentov bolo v roku 2020 prihlásených ďalších 6 našich členov na skúšky pre asistentov UVL v Liptovskom Hrádku ktoré úspešne ukončili.
Tak ako po iné roky sme sa zapojili do celoslovenského monitoringu úhynu včelstiev.
Viacerí naši členovia si každoročne dávajú vyšetriť zimné mŕtvolky včiel a meliva na mor včelieho plodu. Aj tohoročné vzorky vyšli negatívne.

ZO SZV Brezno si v súlade s ekonomikou nákupu zabezpečuje potrebné liečivá od niekoľkých dodávateľov v závislosti od ponúknutej ceny liečiva. Medzi najväčších dodávateľov patrí Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Bares Nitra, MEDE a Mgr. Černáková Asia. V r. 2020 sme odobrali liečivá v hodnote 2073,35 eur, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia z PPA vo výške 1 euro na včelstvo. Rozdiel sumy bol zohľadnený pri ročnom zúčtovaní jednotlivých členov.
Naši členovia so svojimi včelstvami kočujú len v malom rozsahu. Je to ovplyvnené ochrannými pásmami moru včelieho plodu, rizikom prenosu chorôb včiel, vekom členov, ale aj tým, že nedisponujú vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na presun po verejných komunikáciách.

5.Výchovno vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. V minulom roku bola táto činnosť realizovaná z dôvodov situácie spôsobenej COVID 19 on-line.
Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 64 členov a Včelařství 4 členovia.
Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.
Počet našich členov, ktorí sú absolventmi SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok.
Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí.
Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Záverom mi dovoľte v mene výboru ZO Brezno poďakovať sa za pomoc a dobrú spoluprácu MVDr. Pavliakovi z regionálnej veterinárnej správy v Brezne, asistentom úradných veterinárnych lekárov, dôverníkom, členom revíznej komisie, ako aj všetkým našim členom ktorí sa aktívne zapojili do našej činnosti.
Verím že v nastúpenej ceste budeme úspešne pokračovať a naše aktivity rozšíria povedomie spoločnosti o prospešnosti včiel nielen pre nás ale pre celú spoločnosť.
Všetkým našim členom prajem úspešný rok 2021. Predovšetkým zdravé a silné včelstvá ktoré okrem ekonomického efektu dokážu z nás včelárov odbúrať každodenný stres a pracovné vypätie.

V Brezne 7.3.2021
Ing. Štubňa Ivan
Predseda ZO SZV Brezno

 

Výročná členská schôdza 7.3.2020

Dňa 7.3.2020 sa v priestoroch RZ Gastro na Mazorníku uskutočnila VČS ZO SZV Brezno. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 našich členov.  Po oficiálnej časti začala plodná diskusia ktorá pokračovala i po oficiálnom ukončení akcie. V rámci VČS odznela prednáška „Právne predpisy vo včelárení“ od JuDr. Františka Mravca v ktorej bolo poukázané na právne predpisy týkajúce sa každého včelára.

Všetky aktivity ZO za predchádzajúce obdobie boli zhrnuté v správe o činnosti :

Vážení prítomní,dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok v rámci ktorého možno  činnosť ZO zhodnotiť v niekoľkých oblastiach.

1.Členská základňa      Výbor ZO sa v roku 2019 sa zišiel celkovo 5 krát. Na zasadnutí výboru, pravidelne rozšíreného o úsekových dôverníkov a AUVL, sa riešili aktuálne otázky ZO, hlavne zdravotné prehliadky, distribúcia liečiv a ich aplikácia, upresňovanie centrálneho registra včelstiev, propagácia našej ZO v regióne.

Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 159 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 32. Je to jeden z najväčších prírastkov členskej základne v rámci Slovenska. Do ZO vstúpili jednak začínajúci včelári ako aj dlhoroční neorganizovaní včelári, ktorí pochopili výhody organizovanosti v ZO. Verím, že ich dôveru nesklameme. Priemerný vek našich členov je 55 rokov.

Vlani bolo zazimovaných 1970 včelstiev. Je to nárast viac ako 170 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa  je 111 rodín.

 

  ROK 2018 ROK 2019
Počet včelárov ZO127 159
Počet včelstiev ZO1796 1970
Priemerný vek včelárov ZO5955
Priemerný počet včelstiev14,1412,4
Počet včelárov nad 50 rodín 55

 2.Propagačná činnosť Našu ZO sa nám podarilo úspešne propagovať na niekoľkých regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota. Záujem o včely a prácu s nimi bol vysoký. Svedčí o tom návštevnosť nášho stánku na podujatiach. Propagácii našej práce napomohli i nami vytvorené propagačné materiály s včelárskou tematikou.Nakoľko sme nezisková organizácia a nedisponujeme s vysokým rozpočtom, v mnohých aktivitách nám pomohli sponzori z radov podnikateľov i obecných úradov za čo im srdečne ďakujeme.V budúcnosti sa naše aktivity, okrem už uvedených, rozšíria v máji o výstavu včelárstva v spolupráci s Mestským múzeom Brezno a stálou expozíciou v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.V budúcnosti plánujeme vytvorenie Náučného chodníka s včelárskou tematikou.

Propagácii napomáha i novovytvorená webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi. Musíme si všetci uvedomiť, že len zvýšenou propagáciou našej činnosti a popularizáciou včelárstva začína chápať i nevčelárska časť spoločnosti význam našej práce pre všetkých a nielen pre samotného včelára. Veď sa vraví, že včelár získa len 10% hodnoty produkcie a 90% získa celá spoločnosť vďaka opeľovacej činnosti našich včiel. Výsledky propagácie sa odrážajú i v tom, že si naši zákazníci prídu kúpiť včelie produkty k nám a odmietajú „medové sirupy“ z hypermarketov.

3.Čerpanie dodácií

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.   Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.

V r. 2018/2019  dostala naše organizácia suma  13317,76 eur. Boli dotácie za  prednášky/semináre, liečivá,  prehliadky včelstiev, technické pomôcky, nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, nákup včelích matiek. Vyplácanie pomoci konečným príjemcom je realizované bezhotovostne na účty jednotlivých včelárov.

V žiadosti o poskytnutie pomoci 2019/2020 bola požadovaná dotácia na prednášky, na prehliadky včelstiev, na nákup technických pomôcok, na nákup nových včelstiev a úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, na nákup liečiv a prehliadky včelstiev. Túto dotáciu je možné čerpať od 1.9.2019

4.Zdravotná situácia    Na r. 2019-2020 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR.

Vďaka  dôslednejšej kontrole na mor včelieho plodu vykonávanú AUVL bolo na území našej ZO zistených niekoľko ohnísk moru. Na základe tejto skutočnosti boli veterinárnou správou definované ochranné pásma – katastrálne územia obcí, Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová. S pozitívnymi včelstvami bolo naložené v súlade s nariadením RVPS.

Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom k vzniknutej situácii a skvalitneniu práce asistentov bolo v roku 2020 prihlásených ďalších 6 našich členov na skúšky pre asistentov UVL v Liptovskom Hrádku.

ZO SZV Brezno si v súlade s ekonomikou nákupu zabezpečuje potrebné liečivá od niekoľkých dodávateľov v závislosti od ponúknutej ceny liečiva. Medzi najväčších dodávateľov patrí Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Bares Nitra a Mgr. Černáková Asia. V r. 2019 sme odobrali liečivá v hodnote 1932,67 eur, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia z PPA vo výške 0,7 euro na jedno včelstvo .

5.Výchovno vzdelávacia činnosť Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 52 členov a Včelařství 5 členovia. Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.Počet našich členov, ktorí sú absolventmi  SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok.Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní  včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí. Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie  a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Záverom mi dovoľte v mene výboru ZO Brezno poďakovať sa za pomoc a dobrú spoluprácu MVDr. Pavliakovi z regionálnej veterinárnej správy v Brezne, asistentom úradných veterinárnych lekárov, dôverníkom, členom revíznej komisie, ako aj všetkým našim členom ktorí sa aktívne zapojili do našej činnosti. Verím že v nastúpenej ceste budeme úspešne pokračovať a naše aktivity rozšíria povedomie spoločnosti o prospešnosti včiel nielen pre nás ale pre celú spoločnosť.Všetkým našim členom prajem úspešný rok 2020. Predovšetkým zdravé a silné včelstvá ktoré okrem ekonomického efektu dokážu z nás včelárov odbúrať každodenný stres a pracovné vypätie.

Ing. Štubňa Ivan Predseda ZO SZV Brezno

Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

A) Vymedzuje:
Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová

B) Zakazuje:
1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme.
2. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení z a do ohniska a ochranného pásma.
3. Použiť med a včelí vosk na včelárske účely.

C) Nariaďuje:
1. Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca moru včelieho plodu Paenibacillus larvae vysírením a následným spálením všetkého spáliteľného materiálu (úle, plásty, pomôcky, ktoré prišli do styku s nakazenými včelstvami) za prítomnosti úradného veterinárneho lekára.

2. Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo -včelárske pomôcky, zariadenia z nehorľavých materiálov najskôr mechanicky očistit‘ a následne opáliť plameňom. Po preoraní pôdy vykonať dezinfekciu 10-20% roztokom haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l /m2 . Stabilné včelíny mechanicky
očistiť a potom dezinfikovať 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pripadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka

Vijačka voštinová

Jeseň a zima je obdobím v ktorom musíme riešiť otázku ako uložiť prebytočné plásty.

Spôsobov uskladnenia je viacero a je na včelárovi aby si zvolil jemu navhodnejší.

Ak to nezvládne, môže skončiť ako jeden „včelár“ v blízkom okolí.

Paenibacillus larvae na území ZO SZV Brezno

Áno. Je tu. Praktickí včelári ho poznajú pod prozaickým názvom „mor včelieho plodu“.

Vďaka dôkladnej práce asistentov veterinárneho lekára ako aj zodpovednej súčinnosti našich členov sme tohto nezvaného hosťa našli aj pri našich včelách. Jeho relatívne častý výskyt je spôsobený nedostatočnou prácou asistentov i samotných včelárov pri prevencii včelích chorôb v minulom období.

Mor vypukne hlavne pri slabších včelstvách a nedostatočnej hygiene. Včely sa snažia nakazené larvy odstrániť  a tým  spóry moru rozširujú na sebe do okolia. Zalietavanie včiel z pozitívneho úľa  do ostatných úľov je okolo 30%. Ak sú ostatné úle slabšie, možnosť ich nákazy morom je o to väčšia.  Akčný rádius včely je okolo dvoch kilometrov. Možnosti prenosu nákazy z ohniska moru do širokého okolia sú viac ako pravdepodobné.

Mor včelieho plodu je infekčné ochorenie plodu vyvolané baktériou – Paenibacillus larvae, ktoré podlieha povinnému hláseniu O.I.E. a podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti patrí k chorobám, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Nákaza má chronický priebeh. Prvé klinické príznaky, okrem medzerovitosti, sa vo včelstvách môžu prejaviť za niekoľko mesiacov až 1 rok po infekcii. Klinické príznaky sa prejavia až u zaviečkovaného plodu. Plást býva nepravidelne zakladaný (medzerovitý plod), viečka postihnutých buniek sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené. Napadnuté larvy menia farbu z perleťovo bielej na šedo-žltú až tmavohnedú a rozpadajú sa na lepkavú, hlienovitú hmotu, ktorá sa dá z bunky vytiahnuť ako vlákno dlhé niekoľko centimetrov. Pri vyťahovaní uhynutej larvy sa tvoria nitky. Konečným štádiom rozkladu larvy je príškvar, ktorý pevne lipne na spodnej stene bunky.

Mor sa eliminuje spálením pozitívnych včelstiev.

V súčasnosti evidujeme 9 ohnísk nákazy.

Včelárska sobota

Dňa  10. augusta 2019 sa po niekoľkých desaťročiach uskutočnila prvá včelárska sobota ZO SZV Brezno. Miestom podujatia sa stal Dom ovocinárov na Čiernom Balogu.

Zúčastnilo sa ho viac ako 60 našich členov.

Po úvodnom slove ktoré predniesol predseda ZO SZV Ing. Štubňa boli členovia informovaní od nášho veterinárneho lekára  MVDr. Pavliaka o vzniknutej situácii ohľadom výskytu moru na území našej ZO.

Potom nasledovala prednáška „Včelie produkty“ od Dr. Čermákovej.

Živá diskusia z včelárskou problematikou sa rozvinula hlavne počas obedňajšej prestávky.

Úspešná akcia bola ukončená v popoludňajších hodinách.

 

Dni mesta Brezna

Dňa  1. júna 2019 sa po dlhom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna prvá prezentácia ZO SZV Brezno.

Vďaka sponzorským príspevkom od obecných úradov i súkromných podnikateľov sme v poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom mohli vidieť záujemci reálny život v úli.

Akciu sprevádzala ochutnávka medov, peľu a perníkov s včelárskou tematikou, rozdávanie propagačných materiálov.

Úspešná akcia bola ukončená v podvečerných hodinách.

Týmto by som chcel poďakovať našim členom, ktorí sa aktívne zapojili do úspešnej akcie v oblasti propagácie a prezentácie práce našej ZO SZV.

 

Vznik základnej organizácie SZV Brezno

Naša organizácia vznikla  28. 4. 1919 .

K 1.1.2019  má 127 členov a spravuje 1796 včelstiev.  V priemerne obhospodaruje každý člen základnej organizácie  14 včelstiev.  Priemerný vek našich včelárov je 59 rokov.  Väčšinou sa jedná o hobby včelárov s nižším počtom včelstiev.  Len 5 z nich obhospodaruje viac ako 50 včelstiev.