O nás

vcela pijuca nektar na slnecnici

Vážené priateľky, vážení priatelia a priaznivci včelárenia,

dovoľte mi,  aby som Vám v roku 2021 poprial pevné zdravie,  veľa šťastia,  osobnej  spokojnosti a radosti pri práci zo včelami.

Podľa CEHZ je naša ZO s počtom 179 členov druhou najpočetnejšou v rámci Banskobystrického kraja. Vďaka aktívnej práci dôverníkov, asistentov a šíreniu sa dobrých referencií o našej ZO sa počet včelárov oproti predošlému roku zvýšil o 20. Priemerný vek našich členov je 56,6 rokov.

Vlani bolo zazimovaných 2200 včelstiev. Je to nárast viac ako 230 rodín. Priemerne na jedného včelára pripadá 12,4 včelstiev. Maximum včelstiev u jedného chovateľa  je 111 rodín.

  Našu ZO sa nám podarilo úspešne propagovať na niekoľkých regionálnych podujatiach ako boli Dni mesta Brezna a Včelárska sobota. Záujem o včely a prácu s nimi bol vysoký. Svedčí o tom návštevnosť nášho stánku na podujatiach. Propagácii našej práce napomohli i nami vytvorené propagačné materiály s včelárskou tematikou.

Propagácii napomáha i novovytvorená webová stránka našej ZO. http://brezno.vcelari.sk/ a využívanie informačných technológií pri vzájomnej komunikácii medzi našimi členmi..

Už niekoľko rokov úspešne pokračujeme v čerpaní finančnej pomoci, ktorú na podporu a stabilizáciu včelárskeho odvetvia vyčleňuje podľa nariadenia 337/2019 vláda SR v spolupráci s orgánmi EÚ.   Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pociťujeme podporu hlavne vo forme dotácii na nákup liekov, ale aj na nákup technických prostriedkov a tiež pomoci pri vzdelávacích akciách.

Na r. 2019-2021 bol prijatý Národný program ERADIKÁCIE MORU PLODU. Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu v chovoch včiel na území SR. Vďaka  dôslednejšej kontrole na mor včelieho plodu vykonávanú AUVL bolo na území našej ZO zistených niekoľko ohnísk moru. Na základe tejto skutočnosti boli veterinárnou správou definované ochranné pásma – katastrálne územia obcí, Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová. S pozitívnymi včelstvami bolo naložené v súlade s nariadením RVPS.

Veterinárne kontroly na mor včelieho plodu budú realizované aj v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom k vzniknutej situácii a skvalitneniu práce asistentov bolo v roku 2020 prihlásených ďalších 6 našich členov na skúšky pre asistentov UVL v Liptovskom Hrádku. Tieto skúšky úspešne absolvovali.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť členov ZO SZV zabezpečujú pozvaní lektori. Častá je aj individuálna účasť na včelárskych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Zdrojom vedomostí je aj časopis Včelár, ktorý v našej ZO odoberá 64 členov a Včelařství 3 členovia. Významným zdrojom vedomostí je internet. Tento zdroj využíva väčšina z nás.Počet našich členov, ktorí sú absolventmi  SOŠ pod Bánošom sa už rozšíril na niekoľko desiatok. Nemožno nespomenúť i naše aktivity pri zviditeľňovaní  včelárstva medzi mladou generáciou organizovaním náučno-popularizačných prednášok na základných školách v okolí. Naša členská základňa sa postupne omladzuje a s tým sú spojené nové myšlienky, vzájomné diskusie  a nápady na zlepšenie našej práce. Je potešiteľná skutočnosť zvyšujúceho sa aktívneho prístupu členov k dianiu v našej ZO.

Ing. Štubňa Ivan Predseda ZO SZV Brezno