Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD

Správa so vzdelávacej aktivity konanej dňa 7.3.2021 on-line
Téma:                         1 Choroby včiel
Lektor:                        Doc. MVDr. Juraj Toporčák  PhD.
Miesto konania:         on-line  TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c3d8ed3f8c046508e5d48ad1fd62af7%40thread.tacv2/1604862607527?context=%7b%22Tid%22%3a%22531de5c3-5799-4ce0-b142-cee64c87a99f%22%2c%22Oid%22%3a%229ba0e5f1-7a9b-4dee-b4a1-5cabe548dc78%22%7d
Čas:                            10.00-12.30
Cieľová skupina :        členovia ZO SZV Brezno
Počet prítomných :     51

Program prednášky :

    1. 00 – 12.00 prednáška s prezentáciou
    2. Diskusia k prednáške a k aktuálnym problémom včelárstva
    3. Záver

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bola prednáška realizovaná formou online. Nakoľko máme skúsenosti s danou formou i pri zasadnutiach výboru ZO, zvolili sme platformu TEAMS umožňujúcu realizáciu vzdelávacej aktivity.

Prednáška bola okrem prezentácie doplnená množstvom poznatkov z praxe súvisiacich s prednášanou témou. Prednášajúci aktívne pracoval s poslucháčmi využívajúc i ich doterajšie vedomosti a skúsenosti z danej problematiky i situácií ohľadom vlastnej včelárskej praxe. Odpovedal na vznesené otázky a vyzýval prítomných k vyjadreniu vlastných názorov a skúseností súvisiacich s danou problematikou.

Verím, že uvedené poznatky z prednášky využijú naši členovia pri práci na vlastných včelniciach.

Ing. Ivan Štubňa

predseda ZO SZV Brezno